Xếp hạng quảng cáo trong Google AdWords

Google xếp hạng quảng cáo dựa trên AdRank

AdRank được tính = QLS(điểm chất lượng) * Max CPC (giá thầu) * Tác động dự kiến của các tiện ích quảng cáo.

Trong mỗi phiên đấu giá, Google sẽ cập nhật AdRank 1 lần, quảng cáo có AdRank cao hơn sẽ được đứng vị trí tốt hơn (xếp hạng quảng cáo cao hơn).

Quảng cáo có AdRank thấp hơn sẽ cạnh tranh với AdRank của các nhà quảng cáo khác để xếp hạng quảng cáo.

 

Chú ý: Để có thể hiển thị quảng cáo trên vị trí đầu trang thì mẫu quảng cáo của bạn phải ở trạng thái: Chấp thuận, nếu chỉ là Đủ điều kiện thì quảng cáo có hiển thị, nhưng không nằm trong Trang đầu

 

Đọc thêm:

Leave a Comment